KNACX

Career

WEB Application PHP Developer
 • เข้าใจและสามารถเขียน HTML/CSS ได้ หรือเคยเขียน Bootstrap
 • เข้าใจและสามารถเขียน javascript, jquery
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Sql หรือ NoSql
 • มีความรู้เกี่ยวกับ json, XML, api, web service, MVC หรือ HMVC
 • สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างรวดเร็ว กล้าแสดงความคิดเห็น และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและสามารถติดตามงานของตัวเองให้เสร็จลุล่วงตามกำหนดได้
 • หากมีผลงานหรือตัวอย่างโปรเจ็คมาแสดงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Programmer (PHP Laravel | NodeJs)
 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี, วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป สายงาน Software Developer, Programmer, Full Stack Developer
 • มีความรู้ในเรื่อง PHP Framework (Laravel) หรือ NodeJS
 • มีความรู้ในเรื่อง jQuery, Javascript, CSS, HTML
 • มีความรู้และทักษะในการออกแบบและใช้งาน Relational Database เช่น Mysql, Postgres, MS-Sql อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • มีทักษะด้าน API (Restful API)
 • มีความรู้และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือมีความรู้เกียวกับ OOP-Programming, MVC
 • เข้าใจวิธีการใช้งาน Version Control เช่น Github, Bitbucket เป็นต้น
 • มีความรู้และทักษะในการออกแบบและใช้งาน Document Database เช่น MongoDB, Redis, Firebase (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะด้าน Front-end เช่น Vue, React, Angular, etc. (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

Software Tester
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี จบปริญญาตรี สาขา IT, Computer Science หรือ Computer Engineering หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 – 5 ปี ในงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพ ผู้ทดสอบระบบ
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ยืนหยุ่นกับการทำงานได้ (การสื่อสาร การให้ความร่วมมือ การมีทัศนคติที่ดี)
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ช่วยในการทดสอบระบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น TestRail, Mantis, Jira Software, Trello เป็นต้นหรือจะเคยทำเป็น Excel แต่มีแบบแผนชัดเจน และสามารถใช้กับทีมอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หากมีประสบการณ์กับ Automated Test Tools หรือ Frameworks ต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความตั้งใจสูง สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และทำงานภายใต้ความกดดันได้ (จัดการเวลา วิธีจัดการกับปัญหา)
 • มีความละเอียดรอบคอบ และเข้าใจการทดสอบโดยคิดจากมุมมองของผู้ใช้จริง
 • หากมีประสบการณ์ทางด้าน Tester จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล Mysql เบื้องต้น
 • มีทักษะในการทดสอบโปรแกรมให้ได้ตรงความต้องการและมีคุณภาพ

UX/UI Designer
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • รู้ขั้นตอนการทำงาน และการออกแบบ UX ของ Mobile ( iOS, Android) และ Website เป็นอย่างดี รู้และเข้าใจเรื่องการจัด Design System การออกแบบ
 • มีประสบการณ์ และชำนาญในการใช้โปรแกรมออกแบบ เช่น Photoshop, illustrator และสามารถจัดทำ Prototype ของงานออกแบบที่ได้รับมอบหมายเพื่อ
 • มีประสบการณ์ในด้านงานออกแบบ UX และมีความรู้เรื่อง UI ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ชอบทำงานเป็นทีมและชอบติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน
 • โปรดแนบไฟล์ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) หรือ link เก็บผลงานมาด้วยในการสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณา
 • มุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของงาน จัดลำดับความสำคัญของงานได้ อดทน ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ
 • รักความท้าทาย สามารถบริหารงานและเป้าหมายได้เป็นอย่างดี รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา คล่องตัวสูง มีความยืดหยุ่น กระตือรือร้น และมีการวางแผนงานที่ดี

Front End Developer
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน Web Frontend Development 2 ปีขึ้นไป
 • มีความถนัดด้านภาษา JavaScript(ReactJS, AngularJS, หรือ VueJS)
 • มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมทำงานกับ RESTful Services and APIs
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ UX/UI แบบ Responsive
 • ใช้ Version control tools เช่น Git ในการทำงาน
 • การเชื่อมต่อ API หรือ Web Service ด้วย AJAX และการใช้เครื่องมือจัดการซอร์สโค้ด เช่น Git เป็นต้น
 • สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะความชำนาญและสามารถพัฒนาระบบได้ทันตามกำหนด
 • ทำงานได้ มีความใฝ่รู้และสามารถช่วยทีมงานในการออกแบบผลงานร่วมกันได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาระบบเมื่อพบเจอ

Business Analyst (BA)
 • เพศหญิง - ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความมั่นใจในการสื่อสาร สามารถนำเสนองานกับลูกค้าได้ดี และวิเคราะห์ลูกค้าได้ดี
 • ทักษะในการจัดทำเอกสาร คู่มือ และรับ Requirement ,Test Case และเขียน Flow ได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง มีทัศนคติที่ดี ใส่ใจในงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Mobile Developer
 • เพศหญิง/เพศชาย ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ การเขียน Mobile Application ด้วย React Native
 • มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ RESTFul เพื่อเชื่อมต่อกับ API ที่กำหนด และสามารถใช้งาน JSON และXML ได้
 • มีความเข้าใจเรื่อง MVC design pattern เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ ประสบการณ์ และ ใช้ Git ได้
 • สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างรวดเร็ว กล้าแสดงความคิดเห็น และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและสามารถติดตามงานของตัวเองให้เสร็จลุล่วงตามกำหนดได้
 • หากมีผลงานหรือตัวอย่างโปรเจ็คมาแสดง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หมายเหตุ - ไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมด

Sale Executive
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี (หากมีประสบการณ์ด้าน IT และ ซอฟต์แวร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้ (กรณีมีงาน ตจว. 2-3 วัน)
 • มีมอเตอร์ไซค์ หรือ รถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่