Career

WEB Application PHP Developer
 • เข้าใจและสามารถเขียน HTML/CSS ได้ หรือเคยเขียน Bootstrap
 • เข้าใจและสามารถเขียน javascript, jquery
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Sql หรือ NoSql
 • มีความรู้เกี่ยวกับ json, XML, api, web service, MVC หรือ HMVC
 • สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างรวดเร็ว กล้าแสดงความคิดเห็น และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและสามารถติดตามงานของตัวเองให้เสร็จลุล่วงตามกำหนดได้
 • หากมีผลงานหรือตัวอย่างโปรเจ็คมาแสดงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • หมายเหตุ – ไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมด

Hybrid Platform Developer (React, Ionic3)
 • React, React-Native หรือ ionic3
 • HTML, CSS, Javascript and Json or XML
 • มีความรู้เกี่ยวกับ NoSql
 • มีความรู้เกี่ยวกับ json, api, web service
 • สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างรวดเร็ว กล้าแสดงความคิดเห็น และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและสามารถติดตามงานของตัวเองให้เสร็จลุล่วงตามกำหนดได้
 • หากมีผลงานหรือตัวอย่างโปรเจ็คมาแสดงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • หมายเหตุ – ไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมด